馃憠 Przyczyny i mechanizmy alkoholizmu

Dlaczego istnieje pragnienie upicia si臋: przyczyny alkoholizmu

Wielu rodaków uwa偶a alkoholizm za rodzaj wska藕nika z艂ej edukacji. Podobnie jak osoba, która nie ma prawdziwych warto艣ci 偶yciowych, 艂atwo znajduje si臋 w sieci uwodziciela – zielonego w臋偶a. Twierdz膮, 偶e obecne pokolenie jest rozpustne i niemoralne, a dla takiego potomstwa istniej膮 ró偶ne wady.
Inna kategoria ludzi uwa偶a, 偶e 鈥嬧媋lkoholizm jest wizualn膮 demonstracj膮 braku si艂y woli i symbolem braku charakteru osoby. Ich zdaniem ludzie o s艂abej woli zaczynaj膮 pi膰, którzy nie mogli z godno艣ci膮 wydosta膰 si臋 z sytuacji kryzysowej lub nie zgodzili si臋 na poniesion膮 strat臋.
Inni obywatele s膮 przekonani, 偶e sk艂onno艣膰 do pija艅stwa jest dziedzictwem przyznawanym nadmiernym rodzicom, którzy pij膮 ich potomkom. Niektórzy ludzie uwa偶aj膮, 偶e 鈥瀖i艂o艣膰鈥 do mocnych napojów – naturalnym wynikiem pogorszenia 偶ycia w pa艅stwie, jest bezpo艣rednio zwi膮zany z bezrobociem masowej, obrzydliwej sytuacji materialnej rodzin o niskich dochodach, regularnych wstrz膮sów gospodarczych.
Jednak wielu wspó艂czesnych zapomina, 偶e 鈥嬧媧awsze pili w Rosji w ka偶dych okoliczno艣ciach: podczas wojen i w czasie pokoju, w czasie dobrobytu i w okresie spadku gospodarczego.Co wi臋cej, uczty alkoholowe nie by艂y obce nieszcz臋snym wie艣niakom, ani zamo偶nym bojarom, ani biednym, ani carom. Dlatego b艂臋dne jest nazywanie przyczyny alkoholizmu wy艂膮cznie cechami naszego trudnego czasu i umieszczanie w szeregach alkoholików jedynie przedstawicieli dusi spo艂ecze艅stwa.
Dlaczego ludzie musz膮 si臋 upija膰, jak powstaje uzale偶nienie od alkoholu? Odpowiedzi na te pytania mo偶na znale藕膰 w tym artykule. Takie informacje pomog膮, a ci, którzy podj臋li decyzj臋, aby zatrzyma膰 bezwarunkowej przyja藕ni z zielonego w臋偶a, i tych, którzy s膮 zaniepokojeni op艂akany stan ich bliskiej osoby. W ko艅cu, aby pokona膰 wroga, trzeba go dobrze pozna膰.
Co popycha ludzi do picia: przyczyny i czynniki predysponuj膮ce
Czym wi臋c jest alkoholizm? Podajemy klasyczn膮 definicj臋. Alkoholizm jest pierwotn膮 przewlek艂膮 progresj膮 (ze stopniowym wzrostem i obci膮偶eniem objawów) dolegliwo艣ci膮. Jej g艂ówn膮 cech膮 – powstawanie i rozwój zespo艂y uzale偶nienie fizyczne i psychiczne, które jest powodem nadmiernej zarodkowania regularnego spo偶ywania napojów zawieraj膮cych alkohol etylowy (etanol) w znacz膮cych st臋偶eniach.
Przewlek艂y alkoholizm charakteryzuje si臋 obecno艣ci膮 u pacjenta ró偶nych, wyra偶anych w ró偶nym stopniu nasilenia, chorób somatycznych (fizjologicznych), wad spektrum neurologicznego, zaburze艅 sfery psychicznej. Alkoholizm jest patologi膮 wieloczynnikow膮, przyczyny jej rozwoju s膮 ró偶norodne i z艂o偶one, zmienne w zale偶no艣ci od p艂ci, wieku, ogólnego stanu zdrowia i innych warunków.
Niew膮tpliwie dominuj膮c膮 rol臋 w powstawaniu alkoholizmu odgrywa specyficzny wp艂yw na organizm ludzki produktów rozk艂adu etanolu zawartego w napojach alkoholowych. Istnieje jednak szereg zewn臋trznych i wewn臋trznych czynników predysponuj膮cych i prowokuj膮cych rozwój uzale偶nienia od alkoholu. Mo偶na je podzieli膰 na kilka kategorii:

 • spo艂eczny – wp艂yw spo艂ecze艅stwa i obyczajów spo艂eczno艣ci;
 • dziedziczne – dziedziczne;
 • biologiczne – cechy anatomiczne;
 • wiek i p艂e膰;
 • psychologiczny – swoisty charakterystyczny portret jednostki, indywidualne cechy cz艂owieka.
 • Nale偶y podkre艣li膰, 偶e w艣ród wszystkich mo偶liwych czynników inicjuj膮cych alkoholizm dominuj膮 elementy psychologiczne.Wygenerowany osobisty konstytucja, specyficzny charakterologicznych portret, rozpowszechnienie i akcentowanie pewnych cech, które s膮 艣ledzone w fazie przedchorobowego (wcze艣niejszym okresie choroby) wystaj膮 fundament dla stóp nukleacji alkoholizmu i powodowa膰 choroby powik艂ania.
  Czynniki spo艂eczne
  W grupie czynników spo艂ecznych opisano zjawiska 艣rodowiska, które s膮 prowokatorami i inicjatorami alkoholizmu. Podstawy rozwoju uzale偶nienia od alkoholu mo偶na nazwa膰 neutralnym, a cz臋sto ca艂kiem pozytywnym, podej艣ciem wi臋kszo艣ci obywateli do picia gor膮cych mikstur. Przez ca艂y czas pot臋pionych, krytykowane i pot臋piane tylko nadmierne, niekontrolowane wch艂anianie alkoholu, który spowodowa艂 niemoralne i antyspo艂eczne dzia艂ania cz艂owieka. Jednocze艣nie regularne i umiarkowane przyjmowanie odurzaj膮cych napojów spotyka si臋 z aprobat膮 wi臋kszo艣ci mieszka艅ców terytorium postsowieckiego.
  Innym czynnikiem spo艂ecznym, który prowokuje alkoholizm, jest pochodzenie etniczne. Je艣li uwa偶nie przestudiujemy 藕ród艂a historyczne, mo偶emy stwierdzi膰: ludy s艂owia艅skie zawsze by艂y jednym z najbardziej pij膮cych w艣ród wszystkich istniej膮cych.Od ludów s艂owia艅skich od niepami臋tnych czasów ustanawiano i uwielbiano zwyczaje zwi膮zane z piciem. W tym samym czasie tradycja obfitych libacji w Rosji si臋ga czasów poga艅stwa. Sk艂onno艣膰 do picia alkoholu nie by艂a historycznie ograniczona po przyj臋ciu wiary chrze艣cija艅skiej. Ka偶demu 艣wi臋towaniu u naszych przodków towarzyszy艂o obfite ob偶arstwo i nadmierne picie gor膮cych napojów. Dlatego te偶 inn膮 przyczyn膮, która sprzyja powstawaniu alkoholizmu, jest stosunkowo tolerancyjna pozycja chrze艣cija艅stwa w stosowaniu produktów zawieraj膮cych alkohol. Prawos艂awie wprowadza tylko nieznaczne ograniczenia w spo偶yciu alkoholu.
  Ze wzgl臋dów spo艂ecznych alkoholizmu mo偶na przypisa膰 i niedoskona艂膮 polityk臋 pa艅stw dotycz膮c膮 obrotu produktami alkoholowymi. W porównaniu z krajami europejskimi w Rosji i na Ukrainie relatywnie niski koszt napojów alkoholowych. Dlatego kupowanie tej samej butelki wódki nie obci膮偶a zwyk艂ego bud偶etu obywatela. Ponadto brak jest kontroli nad ograniczeniami wiekowymi w zakresie sprzeda偶y napojów alkoholowych. Wiele ma艂ych sklepów bez odrobiny sumienia sprzedaje produkty alkoholowe nastolatkom, które nie osi膮gn臋艂y doros艂o艣ci.
  Jest to kolejny ra偶膮cy fakt: prawie wszystkie osady s膮 鈥瀙unkty鈥 na nielegalnej sprzeda偶y alkoholu, który jest sprzedawany w butelkach i zmiennika dla niskiej jako艣ci, których stosowanie doprowadzi艂o do wielu przedwczesnych zgonów. Niestety, organy 艣cigania przymykaj膮 oko na taki handel, a niektórzy policjanci s膮 ca艂kowicie karmieni z takiego nielegalnego biznesu.
  W czasach sowieckich istnia艂o uprzedzenie, 偶e alkoholizm to grupa ludzi s艂abo wykszta艂conych, którzy albo nie pracuj膮 wcale, albo pracuj膮 na nisko op艂acanych stanowiskach. Realia nowoczesno艣ci wprowadzaj膮 pewne poprawki do tego stwierdzenia. W rzeczywisto艣ci wi臋kszo艣膰 osób, które nie s膮 zbyt pijanymi osobami, ma niski poziom inteligencji, s艂abe wykszta艂cenie, p艂ace minimalne lub s膮 bezrobotne. Pojawi艂 si臋 jednak inny trend: ryzyko stania si臋 ofiar膮 alkoholizmu zagra偶a ludziom doskona艂ym poziomem wykszta艂cenia i maj膮 imponuj膮ce dochody. Badania pokazuj膮, 偶e w miar臋 wzrostu dobrostanu cz艂owieka ryzykuje utrat臋 poczucia proporcji i cierpienia z powodu dost臋pnych ekscesów.
  Równie偶 kilka dekad temu uwa偶ano, 偶e alkoholicy, g艂ównie ludzie bez rodziny. Molo, brak silnych relacji rodzinnych jest prowokatorem do rozwoju szkodliwych predylekcji. Wspó艂czesne badania pokazuj膮 przeciwnie: ponad 60% m臋偶czyzn cierpi膮cych na uzale偶nienie od alkoholu jest zam臋偶nych, a oko艂o po艂owa kobiet pij膮cych ma m臋偶a i dzieci. Obecnie istnieje bardzo negatywny trend – alkoholizm rodzinny. Jest to sytuacja, w której obaj partnerzy cierpi膮 na alkoholizm w rodzinie. Ryzyko to mo偶na prze艣ledzi膰 w rodzinach o ustalonej tradycji picia, w których dzienne spo偶ycie piersi jest norm膮. Nowy cz艂onek takiej rodziny ma wysokie ryzyko uzale偶nienia si臋 od uzale偶nienia. Brak zdrowej krytyki alkoholu ma negatywny wp艂yw na nast臋pne pokolenie, poniewa偶 dzieci przyjmuj膮 zwyczaje i obyczaje swoich rodziców.
  Czynniki genetyczne
  Wiele przyczyn alkoholizmu nadal grupa czynników genetycznych. Niekorzystna dziedziczno艣膰 osoby sugeruje obecno艣膰 w jego rodzinie historii przypadków zaburze艅 psychicznych, takich jak: alkoholizm, narkomania, inne formy zachowa艅 dewiacyjnych.Od rodziców do dzieci na poziomie genetycznym, przenoszona jest sk艂onno艣膰 do rozwoju uzale偶nienia od alkoholu – rodzaj fundamentu choroby, która zaczyna si臋 "rozmna偶a膰", je艣li dana osoba jest regularnie aplikowana na butelk臋.
  Ustalono, 偶e je艣li jedno z rodziców ma oczywiste problemy z alkoholem, to jego potomstwo ma znacz膮ce ryzyko zachorowania na t臋 chorob臋 – 15 razy wy偶sze w porównaniu z dzie膰mi urodzonymi w rodzinach abstynentów. Szczególnie nara偶ony na ryzyko stania si臋 ofiar膮 zielonego w臋偶a m臋偶czyzny, którego ojciec lub dziadek mia艂 niezdrowe pragnienie picia alkoholu.
  Jednak predyspozycji genetycznych nie mo偶na nazwa膰 bezpo艣redni膮 przyczyn膮 alkoholizmu. Ta dziedziczna predyspozycja jest jedynie podstaw膮 do powstania patologii, a sama choroba rozpoczyna si臋 tylko wtedy, gdy wp艂ywaj膮 na ni膮 inne czynniki prowokuj膮ce.
  Czynniki biologiczne
  Do biologicznych przyczyn alkoholizmu nale偶膮 specyficzne czynniki fizjologiczne. G艂ówn膮 warto艣ci膮 w艣ród nich jest si艂a i wytrzyma艂o艣膰 na centralny uk艂ad nerwowy. Brak koherencji w procesach wzbudzania i hamowania mo偶e zapocz膮tkowa膰 wszelkie anomalie umys艂owe.Obecno艣膰 organicznych zmian chorobowych centralnego uk艂adu nerwowego wad struktur mózgowych wynik艂ych na skutek urazu czaszki, a tak偶e predysponuj膮 do powstawania awarii psychicznego. Cz臋sto alkoholizm jest wspierany przez obecno艣膰 chronicznych patologii somatycznych. Zaburzenia wydzielania wewn臋trznego, opó藕nienie somatycznych-p艂ciowy lub przyspieszenia (hamowanie lub przyspieszanie dojrzewania w okresie dojrzewania) mo偶e zainicjowa膰 rozwój alkoholizmu.
  Cz臋st膮 przyczyn膮 uzale偶nienia od alkoholu jest zaburzenie poziomu neurotycznego i psychotycznego. Neurozy, ostry lub przewlek艂y stan asteniczny, stany afektywne – depresja, zaburzenia l臋kowe-fobiczne mog膮 popycha膰 cz艂owieka na 艣cie偶k臋 alkoholizmu. W rzeczywisto艣ci ka偶da patologia, w taki czy inny sposób zwi膮zana ze s艂abo艣ci膮 uk艂adu nerwowego, mo偶e powodowa膰 autodestruktywne zachowanie.
  Czynniki wieku i p艂ci
  Jednym z powodów szybkiego rozwoju uzale偶nienia od alkoholu i nasilenia jego objawów jest czynnik wieku. Ustalono, 偶e im wcze艣niej cz艂owiek jest uzale偶niony od odurzaj膮cych napojów, tym szybciej jego alkoholizm b臋dzie post臋powa艂.W takim przypadku choroba rozwinie si臋 z bardziej nasilonymi i bolesnymi objawami.
  Czynnik wieku okre艣la równie偶 odra偶aj膮c膮 tendencj臋 nowoczesno艣ci – pragnienie nastolatków do wykazania dojrza艂o艣ci i doros艂o艣ci przez nadmierne spo偶ycie alkoholu. W艣ród m艂odszego pokolenia nieumiarkowane odbiór alkoholu – swoisty ho艂d dla mody. Przy pomocy alkoholu, m艂ody m臋偶czyzna lub dziewczyna próbuje udowodni膰 swoj膮 niezale偶no艣膰, zdoby膰 autorytet w艣ród rówie艣ników. Dla wielu nastolatków picie alkoholu jest "wymuszonym" 艣rodkiem, który pomaga nie wygl膮da膰 jak bia艂a kruk w grupie picia.
  Niedawno pojawi艂 si臋 tak偶e ogólny 偶e艅ski alkoholizm – wzrost liczby kobiet cierpi膮cych na chroniczny alkoholizm. Jednym z powodów rozwoju zale偶no艣ci u kobiet jest po艂膮czenie znacznych przeci膮偶e艅 psychicznych z niezdolno艣ci膮 do konstruktywnego rozwi膮zywania problemów. Dla wielu kobiet ka偶da stresuj膮ca sytuacja jest nieodwracaln膮 katastrof膮 gigantycznych rozmiarów.
  Brak prawdziwej wiedzy psychologicznej, niezdolno艣膰 do przeciwdzia艂ania stresory w sposób konstruktywny, znaczna przesada problemu, zniekszta艂cony interpretacja faktów prowadzi do tego, 偶e alkohol kobieta próbuje znale藕膰 sposób, aby rozwi膮za膰 problemy.Równie偶 przy pomocy alkoholu panie próbuj膮 uciec od rzeczywisto艣ci, rozja艣ni膰 swoj膮 samotno艣膰, wype艂ni膰 swój wolny czas. Dla niektórych kobiet picie alkoholu to jedyny sposób, aby uspokoi膰 swoje szalej膮ce emocje, z艂agodzi膰 nerwowe napi臋cie, pozby膰 si臋 irytacji.
  Je艣li alkohol jest 艣rodkiem do stabilizacji stanu psychoemocjonalnego m艂odej kobiety, to dla ludzi alkohol jest ko艂em ratunkowym od niepokoj膮cych medytacji. Osoba, która nie zastosowa艂a dost臋pn膮 pojemno艣膰 wewn臋trzn膮, upadek do艣wiadczenie w bran偶y, nie osi膮gn膮艂 szczyty kariery, nie by艂 w stanie zapewni膰 odpowiedni poziom 偶ycia jego rodziny, trzymaj膮c w ka偶dej s艂omy, tak aby nie pogr膮偶y膰 si臋 w g艂臋bokiej melancholii. A takim "ko艂em ratunkowym" dla m臋偶czyzn jest alkohol. Niestabilna sytuacja gospodarcza, ryzyko utraty pracy, niezdolno艣膰 do sp艂aty zobowi膮za艅 kredytowych wywo艂a膰 powa偶ny kryzys u m臋偶czyzn, popychaj膮c ludzi na 艣cie偶k臋 alkoholizmu.
  Kolejny powód uzale偶nienia od alkoholu u m臋偶czyzn – istniej膮ce tradycje pierwotnych m臋skich zgromadze艅, którym nie mo偶na pomóc, ale towarzyszy im picie alkoholu.Tradycyjnie polowanie, w臋dkarstwo, w臋drówka, zwiedzanie meczów pi艂ki no偶nej i ogl膮danie meczów w barach sportowych s膮 nie do pomy艣lenia bez gor膮cych napojów. Oznacza to, 偶e sam pobyt w w膮skim m臋skim zespole "zobowi膮zuje" ludzi do po艂o偶enia palca na szkle.
  Czynniki psychologiczne
  Pomimo ró偶norodno艣ci i negatywnego wp艂ywu czynników wymienionych powy偶ej, g艂ównym powodem powstawania uzale偶nienia od alkoholu jest specyficzny charakterystyczny portret jednostki. Predysponuj膮ce podstawy choroby – niepe艂na formacja, niedojrza艂o艣膰, brak integralno艣ci osoby. Praktyczny dla wszystkich osób cierpi膮cych na uzale偶nienie od alkoholu charakteryzuje si臋 brakiem niezb臋dnych umiej臋tno艣ci do pe艂nej adaptacji w spo艂eczno艣ci ludzkiej. Maj膮 wyra藕ny brak mo偶liwo艣ci terminowego dostosowania si臋 do zmieniaj膮cych si臋 warunków rzeczywisto艣ci. Do艣wiadczaj膮 znacznych trudno艣ci w budowaniu, rozwijaniu i pó藕niejszym utrzymywaniu jako艣ciowych relacji z lud藕mi w ró偶nych komórkach spo艂ecznych – w rodzinie, w zespole kole偶e艅skim, w powi膮zaniu zawodowym.
  Niedojrza艂o艣膰 jednostki, z regu艂y, jest wynikiem dwóch czynników: dziedzictwa genetycznego i nabytych wad w dzieci艅stwie.Próbuj膮c zrekompensowa膰 ni偶szo艣膰 i próbuj膮c wype艂ni膰 "wolne miejsca" w osobistej przestrzeni, osoba, zamiast celowego rozwoju, zaczyna spo偶ywa膰 napoje alkoholowe.
  Inn膮 przyczyn膮 rozwoju zachowa艅 dewiacyjnych jest nadmiernie wysoki poziom l臋ku osoby. Wi臋kszo艣膰 osób uzale偶nionych od alkoholu to osoby hipochondryczne, wra偶liwe i wra偶liwe. Ró偶ni膮 si臋 one zwi臋kszon膮 sugestywno艣ci膮 i bior膮 wszystko za czyst膮 wod臋 bez nara偶ania faktów na analiz臋 i obiektywn膮 krytyk臋.
  Bardzo cz臋sto pacjenci z alkoholizmem wykazuj膮 bardzo niskie poczucie w艂asnej warto艣ci i niewystarczaj膮c膮 opini臋 na temat w艂asnej osoby. Zaprzeczaj膮 istnieniu wybitnych talentów, pomniejszaj膮 ich mo偶liwo艣ci, celowo "szukaj膮" w sobie niedoci膮gni臋膰 i wad. S膮 przekonani, 偶e nie zas艂uguj膮 na 偶adn膮 zach臋t臋 i uwa偶aj膮 si臋 za nieistotne istoty.
  Brak silnego, istotnego rdzenia zapewnia ich sk艂onno艣膰 do zachowa艅 zale偶nych. Nie mo偶na ich nazwa膰 przywódcami i mistrzami w艂asnego 偶ycia. Wol膮 by膰 kierowani i przesuwa膰 podejmowanie brzemiennych w skutki decyzji innym ludziom.Osoby cierpi膮ce na alkoholizm wyró偶niaj膮 si臋 tak偶e niestabilno艣ci膮 i niesta艂o艣ci膮 nap臋dów. Nie maj膮 interesów, które poch艂aniaj膮 ca艂y swój wolny czas, aw rezultacie daj膮 przyjemno艣膰. Tacy ludzie nie wiedz膮, czego dok艂adnie chc膮 od 偶ycia, poniewa偶 maj膮 niejasne niewyra藕ne cele.
  Kolejn膮 ró偶nic膮 mi臋dzy osobami z艂apanymi w sie膰 zielonych w臋偶y jest niezdolno艣膰 do znoszenia d艂ugoterminowych obci膮偶e艅, zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Ci ludzie to magazyn asthenicheskogo, który szybko si臋 m臋czy. Do takich cech równie偶 niezdolno艣膰 do pe艂nego odpoczynku. Takie podmioty nie wiedz膮, jak konstruktywnie zrekonstruowa膰 zu偶yt膮 energi臋 i uzyska膰 si艂臋.
  Cz臋sto przyczyn膮 alkoholizmu jest relikt "dziecinady" – kompulsywne pragnienie natychmiastowego u艣wiadomienia sobie, co by艂o zamierzone, i pragnienie odczuwania przyjemno艣ci w tej w艂a艣nie sekundzie. Tacy ludzie nie maj膮 cierpliwo艣ci, nie mog膮 czeka膰 i nie s膮 w stanie ci臋偶ko pracowa膰, aby osi膮gn膮膰 po偶膮dany rezultat. Wiele osób uzale偶nionych od alkoholu 偶yje w 艣wiecie fantazji, poniewa偶 nie s膮 w stanie wytrzyma膰 zwyk艂ych trudno艣ci 偶yciowych.
  Niew膮tpliwym powodem jest równie偶 obsesyjne i niekontrolowane pragnienie przyjemno艣ci m臋偶czyzny.W przypadku takich osób z nadci艣nieniem t臋tniczym jedynym sposobem odczuwania euforii jest spo偶ywanie alkoholu. Posta膰 psychasteniczna zaczyna przyjmowa膰 napoje alkoholowe do innych celów – za pomoc膮 gor膮cej mikstury staraj膮 si臋 pozby膰 dyskomfortu psychicznego, roz艂adowa膰 napi臋cie nerwowe, zmniejszy膰 intensywno艣膰 l臋ków. Osoba o pobudliwej konstytucji uwa偶a picie alkoholu za metod臋 pomagaj膮c膮 zjednoczy膰 si臋 i rozwi膮za膰 trudno艣ci, które si臋 pojawiaj膮.
  Na tle takich defektów osobistej konstytucji pod wp艂ywem czynników zewn臋trznych i wewn臋trznych powstaje uzale偶nienie od alkoholu.
  Jak rozwija si臋 uzale偶nienie od alkoholu: patogeneza
  Bezpo艣rednio mechanizm powstawania alkoholizmu do tej pory nie zosta艂 dostatecznie zbadany. Jednak proces, który wyst臋puje w organizmie podczas spo偶ywania napojów alkoholowych, jest jasno opisany.
  Ustalono, 偶e wnikanie produktów etanolu do organizmu cz艂owieka prowadzi do zmian w rozwoju i wymianie neuroprzeka藕ników – substancji czynnych mózgu. Niskie st臋偶enie alkoholu etylowego we krwi wykazuje dzia艂anie stymuluj膮ce na uk艂ady dopaminergiczne i noradrenergiczne.Aktywacja funkcji tych o艣rodków prowadzi do pobudzenia uk艂adu nerwowego, prowokuje zwi臋kszon膮 ruchliwo艣膰 i przyspieszenie procesów umys艂owych. To nadmierna aktywno艣膰 tych struktur zapewnia do艣wiadczenie osoby w stanie euforii.
  Gdy wzrasta st臋偶enie produktów rozk艂adu alkoholu etylowego, obserwuje si臋 ucisk aktywno艣ci tych uk艂adów. Wysokie dawki alkoholu zwi臋kszaj膮 dzia艂anie hamuj膮ce innego sk艂adnika biologicznego – kwasu gamma-aminomas艂owego. Takie zjawiska przyczyniaj膮 si臋 do rozwoju dzia艂ania uspokajaj膮cego, objawiaj膮cego si臋 upo艣ledzeniem umys艂owym i motorycznym.
  Z biegiem czasu, chroniczne zatruwanie organizmu substancjami zawieraj膮cymi etanol, wywo艂uje ogromne zmiany w jako艣ci i szybko艣ci procesów biochemicznych zachodz膮cych w mózgu. Produkty rozk艂adu alkoholu etylowego stymuluj膮 nadmiern膮 produkcj臋 endorfin. Regularna stymulacja centrum dopaminergicznego powoduje obni偶enie st臋偶enia dopaminy w depotie, gdy nadmiernie gromadzi si臋 we krwi. Takie procesy s膮 przyczyn膮 pojawienia si臋 bolesnych objawów w stanie abstynencji.
  Powstawanie zespo艂u zmienionej reaktywno艣ci, to jest zmiana poziomu tolerancji na napoje alkoholowe, wynika z niepowodze艅 w produkcji i wymianie najprostszej glicyny aminokwasowej. Przy systematycznym d艂ugotrwa艂ym stosowaniu alkoholu obserwuje si臋 oksydacyjne uszkodzenie komórek nerwowych mózgu i nast臋pcz膮 艣mier膰 neuronów. Równie偶 regularne spo偶ywanie alkoholu inicjuje zmiany w produkcji i stosunek prolaktyny i testosteronu.

  Nale偶y zauwa偶y膰, 偶e w wyniku nadmiernego spo偶ycia napojów alkoholowych, zmniejsza si臋 wydzielanie enzymu w膮trobowego – dehydrogenazy alkoholowej. Brak tego pierwiastka uniemo偶liwia pe艂ne funkcjonowanie w膮troby, co powoduje nagromadzenie si臋 w ciele aldehydu octowego – toksycznego zwi膮zku, który powoduje uszkodzenie komórek mózgowych.
  Zamiast wyci膮ga膰 wnioski, powinni艣my zauwa偶y膰, 偶e ka偶da osoba, która regularnie pije alkohol i nie mo偶e kontrolowa膰 ilo艣ci pijanych dawek, mo偶e sta膰 si臋 ofiar膮 uzale偶nienia od alkoholu. Poniewa偶 uzale偶nienie od alkoholu rozwija si臋 bardzo szybko, nale偶y ca艂kowicie zrezygnowa膰 z u偶ywania gor膮cej mikstury przy pierwszych objawach rozwoju choroby i uzyska膰 konsultacj臋 od eksperta w dziedzinie narkologii.

  Like this post? Please share to your friends:

  ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: